CrossingLines | bio- copy
16451
page,page-id-16451,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
plasmares estirada

CROSSINGLINES · BIOGRAFIA

The CrossingLines Ensemble features some of today’s most outstanding young performers, and has established itself as one of the leading exponents of new music by commissioning, releasing, promoting and recording works from a whole new generation of national and international composers.

 

With headquarters in Barcelona, CrossingLines regularly collaborates with L’Auditori de Barcelona on their ‘Sampler Sèries’ cycle of new music, as well as with the main national and international festivals of contemporary music, in which it has presented more than 40 premieres from the current experimental scene. The ensemble has recorded under the record labels Neu Records and Col Legno.

 

The ensemble’s brilliant roster of instrumentalists, unique artistic approach and the exhaustive preparation of its programme have made it a reference for a new generation of creators. As part of its commitment to spreading new music, CrossingLines puts on a varied and unusual programme of events to bring its music to all kinds of audiences.

 

CrossingLines is supported by both the Ernst von Siemens Foundation and the Spanish Youth Institute (INJUVE). Since 2017, the Catalan ensemble of new music has benefitted more than any other ensemble from the important institutional support and recognition of the Catalan Institute of Cultural Enterprises (ICEC). Currently, CrossingLines is a resident group of Fàbrica i Coats, a Creation Factory in Barcelona.

L’ensemble CrossingLines, format per alguns dels joves intèrprets més destacats de l’actualitat, s’ha establert com un dels principals exponents de música de nova creació encarregant, estrenant, promocionant i enregistrant obres de tota una nova generació de creadors de l’escena nacional i internacional.

 

Amb seu a Barcelona, CrossingLines col·labora regularment amb el cicle de noves músiques Sampler Sèries de L’Auditori així com amb els principals festivals nacionals i internacionals de música contemporània, en els quals ha presentat més de 40 estrenes absolutes del panorama experimental actual. Ha enregistrat pels segells Neu Records i Col legno.

 

La seva particular plantilla instrumental, el plantejament artístic i l’exhaustiva preparació dels seus programes converteixen l’ensemble en un referent per a una nova generació de creadors. Compromès també  amb la divulgació de la nova música, CrossingLines realitza inusuals propostes didàctiques al voltant dels seus programes, que apropen la seva proposta musical a tot tipus de públic.

 

CrossingLines ha rebut el suport de la Fundació Ernst von Siemens i del Instituto de la Juventud (INJUVE). Des del 2017 és l’ensemble català de noves músiques que compta amb el suport i reconeixement institucional més important per part de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Actualment, CrossingLines és grup resident de la Fàbrica i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona.

CASSIEL ANTÓN

CASSIEL ANTON, TROMBONE

Cassiel Antón is a versatile musician, a vocal enthusiastic for his instrument and one of the founding members of the CrossingLines Ensemble.

He began his music studies at the conservatory of his native city, Alicante, with the professors Javier García and Felipe Lanuza, and thanks to the Benidorm International Music Course he had the opportunity to further refine his playing with Branimir Slokar. He completed his advanced studies with Ricardo Casero, Raúl García and Daniel Lassalle at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), obtaining a distinction for his final degree project on Contemporary Trombone.

Later he graduated from the prestigious trombone school at the University of Arts CODARTS in Rotterdam, taught by professors including Jörgen van Rijen, Pierre Volders, Remko de Jager, Ben van Dijk, Bart van Lier and George Wiegel. In 2009, he took up the solo trombone position in the Dutch Ballet Orchestra, and a year later he became second trombone for the Radio Kamer Filarmonie, positions he combined until 2013.

Back in Barcelona, he has a busy schedule as a freelance musician, collaborating regularly in orchestral and opera productions, ancient and contemporary music and improvisations. During the last few years, he has been particularly interested in the study of motor skills and pedagogy of his instrument, as well as improvisation, harmony and modern composition, a task that he combines with teaching at the music conservatories in Vic and Igualada, and at the Escola de Música del Palau.


Cassiel Antón és un músic versàtil i entusiasta del seu instrument, i un dels membres fundadors de CrossingLines Ensemble.

Inicià els seus estudis de música a la Banda de Música i Conservatori de la seva ciutat natal amb els professors Javier García i Felipe Lanuza, i gràcies al Curs Internacional de Música de Benidorm va tenir la oportunitat de perfeccionar-se a més amb Branimir Slokar. Finalitzà els estudis superiors amb Ricardo Casero, Raúl García i Daniel Lassalle a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) obtenint una Matrícula d’Honor pel seu Projecte de Final de Grau sobre el Trombó Contemporani.

Posteriorment es llicencià a la prestigiosa escola de trombó de la Universitat de les Arts CODARTS a Rotterdam amb els professors Jörgen van Rijen, Pierre Volders, Remko de Jager, Ben van Dijk, Bart van Lier i George Wiegel. El 2009 va obtenir la plaça de trombó solista de l’Orquestra del Ballet d’Holanda, i un any més tard també la de segon trombó de la Radio Kamer Filarmonie, posicions que va compaginar fins el 2013.

En la seva tornada a Barcelona desenvolupà una intensa activitat com a músic freelance, col.laborant habitualment en produccions orquestrals, produccions d’òpera, música antiga, música contemporània i improvisacions, entre d’altres. Durant els darrers anys s’ha interessat especialment per l’estudi de la motricitat i la pedagogia del seu instrument, així com la improvisació, l’harmonia i la composició moderna, tasca que compagina amb la docència als Conservatoris de Vic, Igualada i l’Escola de Música del Palau.

LAIA BOBI FRUTOS

Laia Bobi Frutos, flute

Laia Bobi Frutos began her musical career at the age of six with the encouragement of the flautists Joan Vayreda and Dolors Serra, and she later graduated under Vicents Prats at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), as well as studying with Carlos Bruneel at Koninklijk Conservatorium of Brussels and with Robert Winn and Dirk Peppel at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst of Cologne.

She has won awards in several prestigious competitions, such as the Permanent Competition for Young Performers of Spain, El Primer Palau, the National Flute Contest of Benelux in the Netherlands, the Arjau Open Music Performance Competition, the Sant Anastasi Instrumental Contest, the Friedrich Kuhlau International Flute Contest and the Ciutat de Vinaròs International Chamber Music Competition. She has received grants from the Ministry of Culture of Spain, the Government of Catalonia, the Yehudi Menuhin Live Music Now initiative and the German Richard Wagner Stiftung foundation.

She has performed as a soloist with the RTVE Orchestra, the Orquestra de Cambra d’Andorra and the Philharmonisches Orquester Hagan, as well as at the Mas i Mas festivals, the Schubertiada in Vilabertran, the second NRW-Flötentage and the Bayreuth Festival. She collaborates with different orchestras, including the Brussels Monnaie Orchestra, the Gürzenich Orchester Köln, the WDR Sinfonieorchester Köln, the Beethoven Orquester Bonn, the Folkwangkammerorchester Essen and the Westdeutsche Sinfonia Leverkusen.

After playing with the Philarmonisches Orchester Hagen and the Philarmonisches Kiel for several seasons, Laia Bobi Frutos has held the Symphoniker Hamburg Coordinated Soloist’s position since 2014. At the same time, she has been developing her passion for chamber music with the pianist Cosmin Boeru and the Musor Quartet in the field of classical music, as well as with CrossingLines Ensemble in the field of new music.


Laia Bobi Frutos inicià la seva trajectòria musical als sis anys amb l’estímul dels flautistes Joan Vayreda i Dolors Serra, graduant-se posteriorment amb Vicents Prats a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), així com amb Carlos Bruneel al Koninklijk Conservatorium de Brusel.les i amb Robert Winn i Dirk Peppel a la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de Colònia.

Ha estat guardonada en diversos concursos de prestigi com el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, El Primer Palau, el Concurs Nacional de Flauta Benelux d’Holanda, la Open Competition of Music Performance Arjau, el Concurs Instrumental Sant Anastasi, el Concurs Internacional de Flauta Friedrich Kuhlau i el Concurs Internacional de Música de Càmara Ciutat de Vinaròs. Ha estat becada pel Ministerio de Cultura de España, la Generalitat de Catalunya, la Yehudi Menuhin Live Music Now i la fundació alemanya Richard Wagner Stiftung.

Ha actuat com a solista amb l’Orquestra de la RTVE, amb l’Orquestra de Cambra d’Andorra i la Philarmonisches Orquester Hagen, així com als festivals Mas i Mas, la Schubertiada de Vilabertran, el 2. NRW-Flötentage i el Festival de Bayreuth. Col.labora amb diferents orquestres, entre les que destaquen l’Orquestra de la Monnaie de Brusel.les, la Gürzenich Orchester Köln, la WDR Sinfonieorchester Köln, la Beethoven Orquester Bonn, la Folkwangkammerorchester Essen i la Westdeutsche Sinfonia Leverkusen.

Després de formar part durant diverses temporades de la Philarmonisches Orchester Hagen i la Philarmonisches Kiel, Laia Bobi Frutos ocupa des del 2014 la posició de Flauta Solista Coordinada de la Symphoniker Hamburg. Paral.lelament, desenvolupa la seva passió per la música de cambra amb el pianista Cosmin Boeru i el quartet Musor en l’àmbit de la música clàssica, així com amb CrossingLines Ensemble en el camp de la música de nova creació.

PABLO CARRASCOSA

PABLO CARRASCOSA, TECHNICAL ASSISTANCE

Pablo Carrascosa’s first brush with music certainly sets him apart from his peers, as he started out as a bassist and singer in a black/death metal band. At the age of 20, while studying at the Technical School of Architecture of Valencia, he decided to start classical guitar studies at the Valencia Professional Music Conservatory.

At first he composed by ear, but soon his interest took him down a more academic pathway, and when he finished his professional guitar studies and architecture advanced studies he enrolled at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), where he specialized in composition and graduated with high marks. His music borrows from his architectural background in dealing with silence, the object of sound and space, but also examines the relation between popular and classical styles, springing from his own involvement of the world of metal and the world of contemporary music.

He currently combines his work as a composer of concert music with his activity as an audiovisual composer, arranger and improviser of electronic music with the duo A Noisy Catalogue, as a technical producer with the CrossingLines Ensemble and as a teacher at Taller de Músics, a school of higher music education.

The works of Pablo Carrascosa have been featured by the ensembles Reconsil, Lucilin, New MADE, Nonsense, Somelgrup, Placa Base and CrossingLines. He has also participated as a composer in the contemporary music festivals Sampler Sèries, Mixtur and the concert cycles of the Phonos Institute of Barcelona.

www.pablocarrascosallopis.com


El seu contacte amb la música no va ser gaire similar al de la majoria de companys de la seva generació, ja que s’inicià com a baixista i cantant en un grup de Black/Death Metal. Als 20 anys i essent estudiant de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de València va decidir iniciar els estudis de guitarra clàssica al Conservatori Professional de Música de València.

Composant primer d’oïda, aquest procediment va esdevenir cada vegada més acadèmic i al finalitzar els estudis professionals de guitarra i els superiors d’arquitectura va accedir a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) on cursà l’especialitat de composició i on es graduà amb les més altes qualificacions. La seva música tracta el silenci, l’objecte sonor i l’espai – des d’una perspectiva arquitectònica – però també la relació entre allò culte i popular, fonamentalment des de la unió del món del metal i el de la música contemporània.

Actualment compagina la seva activitat com a compositor de música de concert amb la de compositor audiovisual, arranjador, improvisador de música electrònica amb el duo A Noisy Catalogue, com a productor tècnic amb CrossingLines Ensemble i com a docent al Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals.

Les obres de Pablo Carrascosa han estat seleccionades en les convocatòries realitzades pels ensembles Reconsil, Lucilin, New MADE, Nonsense, Somelgrup, Placa Base i CrossingLines, participant també com a compositor als festivals de música contemporània Sampler Sèries, Mixtur i els cicles de concerts de l’Institut Phonos de Barcelona.


VÍCTOR DE LA ROSA

VÍCTOR DE LA ROSA, CLARINET

Victor De la Rosa is a versatile and ambitious musician who resides in London. His performances include tours with the Mahler Chamber Orchestra, with the Ensemble 360 throughout England, including the Wigmore Hall, and recitals and conferences in Cario. He graduated from ESMuC and holds a Masters in Performance from the Royal College of Music in London with the best grade in his year. He won the second prize in the Spanish Permanent Music Competition for Youth, the Concert Competition of the Royal College of Music and the contemporary music award at the Lucerne Festival, among others. He has performed at the Palau de la Música Catalana, the Mendelssohn Remise in Berlin, the Spikeri Concert Hall in Riga and the Royal Albert Hall in London. He was resident artist at La Pedrera in the 2014/15 season and guest artist at L’Auditori de Barcelona in the 2015/16 season.

His performances as a soloist include a Copland concert with the Barcelona Symphony and National Orchestra of Catalonia (OBC) and the One Tree Hill Symphony in London, a concert of Lindberg’s works with the RCM Philharmonic at the Amaryllis Concert Hall in London, an A. Shaw concert with the wind ensemble of the Superior Music Conservatory of the Balearic Islands and a performance of op.74 by C.M. von Weber with the Professional Conservatory Orchestra of the Balearic Islands.

Deeply engaged with contemporary music, he has premiered more than forty works, such as the opera Why Poets, by G. Pape. He has also performed at festivals such as Lucerne Festival in collaboration with IRCAM, Nou Sons and L’Auditori de Barcelona’s Sampler Sèries, and the Archipel in Geneva. Recently, his recording of Bass Clarinet & Percussion by Morton Feldman has been released on the Neu Records label.

He has been invited to perform as a main clarinet for the London Philharmonic, the Philharmonia Orchestra, the Hallé Orchestra of Manchester, the Royal Liverpool Philharmonic, the Orquestra de Cadaqués, the Royal Scottish National and the Royal Birmingham Ballet. He has also played with the London Symphony Orchestra, the English National Opera, the Orchestra of the Gran Teatre del Liceu, and other orchestras from festivals in Verbier, Lucerne and Castleton, with directors like Maazel, Haitink, Boulez, Rattle, Salonen, Nagano, Davies and Gatti. In the field of chamber music he has played with numerous ensembles such as the Kandinsky and Triarquia trios, and he is a founding member of the CrossingLines Ensemble. He is also a clarinet teacher at the Superior Music Conservatory of the Balearic Islands and artistic director of the Mallorca Summer Academy.

www.victordelarosa.net


De la Rosa és un músic versàtil i inquiet que resideix a Londres. La seva activitat avarca gires amb la Mahler Chamber Orchestra, amb l’Ensemble 360 per tot Anglaterra, inclòs el Wigmore Hall, o recitals i conferències a El Cairo. Llicenciat per l’ESMUC i Màster in Performance al Royal College of Music de Londres amb la millor nota de la seva promoció, ha guanyat, entre d’altres, el segon premi del Concurs Permanent de Joventuts Musicals d’Espanya, el Concerto Competition del Royal College of Music i el premi de música contemporània del Festival de Lucerna. Ha actuat al Palau de la Música Catalana, la Mendelssohn Remise de Berlín, l’Spïkeri Hall de Riga i el Royal Albert Hall de Londres, a més a més de ser artista resident a La Pedrera la temporada 2014/15 i artista convidat a L’Auditori de Barcelona la temporada 2015/16.

Les seves aparicions com a solista inclouen el concert d’A. Copland amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i amb la One Tree Hill Sinfonia de Londres, el de M. Lindberg amb la RCM Philharmonic al Amaryllis Concert Hall de Londres, l’A. Shaw amb l’ensemble de vents del Conservatori Superior de les Illes Balears i el op.74 de C.M. von Weber amb l’Orquestra del Conservatori Professional de les Illes Balears.

Compromès amb la música actual, ha estrenat més d’una quarantena d’obres, com ara l’òpera Why Poets, de G. Pape. També ha actuat en festivals com el de Lucerna en col·laboració amb l’IRCAM, el Nous Sons i Sampler Sèries de l’Auditori de Barcelona, i a l’Archipel de Ginebra. Recentment ha publicat l’obra Bass clarinet & percussion de Morton Feldman pel segell Neu Records.

Ha estat convidat com a clarinet principal per la London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, la Hallé Orchestra de Manchester, la Royal Liverpool Philharmonic, l’Orquestra de Cadaqués, la Royal Scottish National i el Royal Birmingham Ballet. Així mateix, també ha tocat amb la London Symphony Orchestra, l’English National Opera, Gran Teatre del Liceu, i les dels festivals de Verbier, Lucerna i Castleton, amb directors com Maazel, Haitink, Boulez, Rattle, Salonen, Nagano, Davies i Gatti. En l’àmbit de música de cambra ha tocat amb nombroses formacions com els trios Kandinsky i Triarquia, i és membre fundador de l’Ensemble CrossingLines. També és professor de clarinet al Conservatori Superior de les Illes Balears i director artístic de la Mallorca Summer Academy.


LLUÏSA ESPIGOLÉ

LLUÏSA ESPIGOLÉ, PIANO

Lluïsa Espigolé is intensively engaged in contemporary music. She was most influenced by her teachers Yukiko Sugawara, Nicolas Hodges, Florent Boffard and Florian Hölscher; she also worked closely with Hermann Kretzschmar, Ueli Wiget and the members of the Ensemble Modern during the Internationale Ensemble Modern Akademie in Frankfurt. Further artistic influences were provided working closely with composers such Peter Ablinger, Mark André, Michael Beil, Helmut Lachenmann, Bernhard Lang, Marco Stroppa and also with many composers of her generation.

Her activity is currently focused on the performance and premieres of contemporary works as a soloist, chamber musician, ensembles and increasingly in interdisciplinary projects and as an improviser, with regular appereances in festivals and venues such as 8Brücken Köln (Cologne), Lucerne Festival, Festival Mixtur (Barcelona), Festival Musica (Strasbourg), Sampler Series (Barcelona), Sónar (Barcelona), Ensems (Valencia), Sound of Stockholm, Alte Oper (Frankfurt), Liederhalle (Stuttgart), Philarmonie (Luxembourg), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe) among others.

Lluïsa Espigolé is member of CrossingLines and has collaborated with a variety of ensembles including Ensemble Adapter (Berlin), Ensemble Ascolta (Stuttgart), Ensemble Modern (Frankfurt), Ensemble Linea (Strasbourg), Ensemble Plus Minus (London) and performed with orchestras including Radio-Sinfonieorchester des SWR, Stuttgarter Staatsoper and Orchestre Philarmonique de Luxembourg. She develops pedagogical activities in collaborations with universities as well as with musical institutions and since 2011 is Profesor for contemporary piano and chamber music at the Conservatorio Superior de Música de Aragón in Zaragoza (Spain).

www.lluisaespigole.com


Lluïsa Espigolé està especialitzada en el repertori contemporani per a piano. En aquest terreny ha estat alumna de Yukiko Sugawara, Nicolas Hodges, Florent Boffard i Florian Hölscher, així com també ha tingut la oportunitat de treballar amb Ueli Wiget, Hermann Kretzschmar i els demés membres de l’Ensemble Modern durant la Internationale Ensemble Modern Akademie a Frankfurt. Així mateix, el treball conjunt amb compositors com Peter Ablinger, Mark André, Michael Beil, Helmut Lachenmann, Bernhard Lang, Marco Stroppa així com amb nombrosos compositors de la seva generació han estat decisius en la seva formació.

La seva activitat està centrada en la interpretació i estrenes d’obres de música comtemporània com a solista, música de cambra, ensembles així com també col.laborant en projectes interdisciplinars i d’improvisació. Ha actuat en nombrosos festivals internacionals de música de nova creació com 8 Brücken Köln, Lucerne Festival, Festival Mixtur (Barcelona), Festival Musica (Strasbourg), Sampler Series (Barcelona), Sónar (Barcelona), Ensems (València), Sound of Stockholm, així com a l’Alte Oper (Frankfurt), Liederhalle (Stuttgart), Philarmonie (Luxembourg), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe) entre d’altres.

Lluïsa Espigolé és membre de l’ensemble CrossingLines i ha col.laborat amb diverses formacions entre les que destaquen l’Ensemble Adapter (Berlin), Ensemble Ascolta (Stuttgart), Ensemble DRAMA! (Madrid), Ensemble Modern (Frankfurt), Ensemble Linea (Strasbourg), Ensemble Plus Minus (Londres), i amb orquestres com la Radio-Sinfonieorchester des SWR, la Stuttgarter Staatsoper o la Orchestre Philarmonique de Luxembourg. Des de 2011 és professora de piano i música de cambra comtemporània al Conservatorio Superior de Música de Aragón, tasca que compagina amb activitats pedagògiques en diverses universitats i institucions musicals.


TERE GÓMEZ

TERE GÓMEZ, SAXOPHONE

Tere Gómez began her musical studies in her hometown band, at the Professional Music Conservatory with Carlos Vecino and at the Municipal Modern Music School of Badalona, with a full formation of chamber groups and combos. Later she graduated with Nacho Gascón at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), specialising in Classical and Contemporary Saxophone with the highest distinction. It was during this period that she first came into contact with contemporary music in connection with peers such as Luis Codera Puzo, Raquel García Tomás, Manuel Rodríguez Valenzuela and Marc Garcia Vitoria.

With a particular interest in new music, she completed her training with Marie-Bernadette Charrier at the Jacques Thibaud Conservatorie in Bordeaux along with many courses and masterclasses with prestigious teachers such as Arno Borkamp, Rodrigo Vila, Andrés Gomis, Claude Delangle, George-Elie Octors (Ictus Ensemble), Christian Wirth, Gilles Tressos, Mariano García, Berlage Quartet, Quartet Quasar and Jordi Albert (pedagogy and study on motor skills).

She has been a member of several saxophone quartets (including the Sax-Sons quartet) and various modern music groups. She regularly collaborates with the Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra (OBC), the Orchestra of the Teatre del Liceu and the Municipal Band of Barcelona. As a founding member of the CrossingLines Ensemble, her interest in new music has developed along with the ensemble while performing and releasing numerous works from a new generation of composers.


Inicia els estudis musicals a la Banda de Música de la seva ciutat natal, al Conservatori Professional de Música amb Carlos Vecino i a l’Escola Municipal de Música Moderna de Badalona, amb una formació completa de grups de cambra i combos. Posteriorment es gradua amb Nacho Gascón a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) en l’especialitat de Saxòfon Clàssic i Contemporani amb les màximes qualificacions; és en aquest període quan entra per primera vegada en contacte amb la música contemporània juntament amb els companys de la seva generació com Luis Codera Puzo, Raquel García Tomás, Manuel Rodríguez Valenzuela o Marc Garcia Vitoria.

Especialment interessada per la música de nova creació, completa la seva formació amb Marie-Bernadette Charrier al Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux i amb nombrosos cursos i masterclasses amb prestigiosos professors com Arno Borkamp, Rodrigo Vila, Andrés Gomis, Claude Delangle, George-Elie Octors (Ictus Ensemble), Christian Wirth, Gilles Tressos, Mariano García, Berlage Quartet, Quartet Quasar, així com amb Jordi Albert (pedagogia i estudi de la motricitat).

Ha estat membre de diversos quartets de saxòfons (entre els que destaquen el quartet Sax-Sons) i diferents grups de música moderna. Col.labora regularment amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), l’Orquestra del Teatre del Liceu i la Banda Municipal de Barcelona. Membre fundador de CrossingLines, el seu interès per la música de nova creació s’ha desenvolupat juntament amb l’ensemble interpretant i estrenant nombroses obres d’una nova generació de compositors.


FELIU RIBERA

FELIU RIBERA, PERCUSSION

Feliu Ribera first entered the world of music at the age of eight in the percussion classes of the Orfeó Laudate, under the baton of the master Àngel Colomer i del Romero. He then became part of the Percussionist Youth Orchestra of Catalonia. His later journey through the conservatories of Barcelona and Sabadell led him to graduate from the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), in the specialty of classical and contemporary percussion.

His professors have been Miquel Bernat (Drumming grupo de percussao), Georges-Elie Octors (Ictus Ensemble), Lorenzo Ferrandiz (Royal Concertgebouw Orchestra) and Grati Murcia (Palau de les Arts Reina Sofia, Opera of València). He has also received masterclasses from Philipp Spiesser, Steven Sichk, William Moersch, Baart Quartier, Jeffery Davis and Jean Geoffroy, among others.

He has performed numerous concerts both nationally and throughout Europe, with ensembles such as CrossingLines, Frames Percussion, Orquestra de Cambra del Penedès, JONC Filharmonia, Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Orquestra Nacional d’Andorra, Orquestra Terrassa 48 and Percussions de Barcelona. He has collaborated with the Institut del Teatre, the National Theater of Catalonia and the company Dagoll Dagom on a regular basis over the last ten years.

He has worked with the new generation of national composers such as Luis Codera Puzo, Manuel Rodríguez Valenzuela, Héctor Parra, Íñigo Giner and Óscar Escudero, as well as with many other recognized composers such as Michael Beil or Bernhard Lang. He is currently committed to the interpretation and propagation of new music with the CrossingLines Ensemble and Frames Percussion, where he is producer, coordinator and manager. He also teaches at the Municipal Music School of El Prat de Llobregat, a project that immerses him in state-of-the-art pedagogy at the state level.


Es va iniciar en el món de la música amb vuit anys a les aules de percussió de l’Orfeó Laudate sota la batuta del mestre Àngel Colomer i del Romero, formant part més endavant de l’Orquestra Joventut Percussionista de Catalunya. El seu posterior pas pels conservatoris de Barcelona i Sabadell el va portar a llicenciar-se a l’Escola Superior de Música de Catalunya, en l’especialitat de percussió clàssica i contemporània.

Els seus professors han estat Miquel Bernat (Drumming grupo de percussao), Georges-Elie Octors (Ictus Ensemble), Lorenzo Ferrandiz (Royal Concertgebouw Orchestra) i Grati Murcia (Palau de les Arts Reina Sofia, Opera de València). A més, ha rebut classes magistrals de Philipp Spiesser, Steven Sichk, William Moersch, Baart Quartier, Jeffery Davis o Jean Geoffroy entre d’altres.

Ha realitzat nombrosos concerts en l’àmbit nacional i europeu amb formacions com CrossingLines, Frames Percussion, Orquestra de cambra del Penedès, JONC Filharmonia, Cobla Sant Jordi ciutat de Barcelona, Orquestra Nacional d’Andorra, Orquestra Terrassa 48 i Percussions de Barcelona. Ha col·laborat amb l’Institut del Teatre, el Teatre Nacional de Catalunya i la companyia Dagoll Dagom de forma regular durant els darrers 10 anys.

Ha treballat amb la nova generació de compositors nacionals com Luis Codera Puzo, Manuel Rodríguez Valenzuela, Héctor Parra, Íñigo Giner o Óscar Escudero, així com també amb compositors consagrats com Michael Beil o Bernhard Lang. Actualment es dedica a la interpretació i difusió de la música de nova creació amb les formacions CrossingLines i Frames Percussion, dels quals n’és productor, coordinador i representant. La seva activitat com a professor es desenvolupa a l’Escola Municipal de Música el Prat de Llobregat, un projecte immers en la pedagogia d’última generació en l’àmbit estatal.